środa, 26 kwiecień 2017 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

     INTERNETOWA  KSIĘGARNIA   KATOLICKA   >> SANCTUS <<

ks. Feliks Folejewski SAC

Dziękuję...

Cena: 1200


Trzy pro­ste sło­wa: dzię­ku­ję, prze­pra­szam, pro­szę, obec­ne w ży­ciu każ­de­go czło­wie­ka pra­wie od dzie­ciństwa. Gdy są za­po­mnia­ne, ro­bi się ciem­no. Tak bar­dzo są po­trzeb­ne, że­by zo­ba­czyć dro­gę swo­je­go ży­cia. Dro­gę, na któ­rej jest wszyst­ko. Czas i miej­sce. Wzlo­ty i upad­ki. Ra­dość i smu­tek. Osa­mot­nie­nie i szczęście by­cia ra­zem z ludź­mi. Cho­ro­ba i dziw­ne uzdro­wie­nia. Grzech i żal. Mo­dli­twa się­ga­ją­ca nie­ba i przy­kra oschłość. Zwy­czaj­ne chwi­le i świę­to­wa­nie. I ta cu­dow­na świa­do­mość, że jest to cią­gle dro­ga Bo­ża.

liczba stron: 136
oprawa: miękka
format: 12,00 x 18,00 cm

ks. Feliks Folejewski SAC

Recenzje:


Opinie Klientów:

Dodaj swój komentarz:

Podaj wynik dodawania: 2 + 8= (zabezpieczenie antyspamowe)