• Kategorie
  • Franciszek Kwiatkowski - Z pogranicza filozofii i teologii. Wykłady dla inteligencji

Brak towaru
45.00
Wpisz swój e-mail
Cena przesyłki 13.5
Odbiór osobisty (Częstochowa) 0
Kurier InPost 13.5
InPost Paczkomaty 24/7 13.5
Kurier InPost (Pobranie) 17.5
InPost Paczkomaty 24/7 (Pobranie) 17.5
Kurier DPD 18
Pocztex Kurier48 (Pobranie) 20
Pocztex Kurier48 20
Kurier DPD (Pobranie) 23
W magazynie podręcznym 0 szt.
Waga 0.89 kg
Zbiór wykładów, który zrodził się z potrzeb chwili. Autora zapraszano często na zebrania - przeważnie inteligencji katolickiej - z prośbą, by objaśnił zagadnienia bieżące w świetle filozofii oraz nauki Kościoła katolickiego.
Zbiór został wydany na prośbę katolickiej inteligencji i jest przeznaczony jako materiał dla wykładowców.
Liczba stron 568
Format A5
Oprawa miękka
Spis treści:

Słowo wstępne

I. Stosunek filozofii do teologii
1. Pierwsze zapatrywanie: Tylko wiara. - 2. Drugie zapatrywanie: tylko rozum. - 3. Trzecie zapatrywanie: wiara sobie, a rozum sobie.4. Czwarte zapatrywanie: wiara uzupełnia rozum.5. Jest to zapatrywanie jedynie prawdziwe. -6. Harmonijna współpraca.- 7. Wrońskizm a katolicyzm

II. Z nauki o Bogu:
1. I s t n ie n i e  B o g a. - Wstęp: Problem poznania Boga. - 1. Drogi fałszywe - 2. Droga prawdziwa
2. I s t o t a  B o g a. - 1. Niewiedza o Bogu.- 2. Wiedza o Bogu
3. Z ł o  a  B ó g. - Wstęp: Zagadnienie zła -1. Zło na świecie. - 2. Zło a Bóg. - 3 Postawawobec zła.
4. Ź r ó d ł a  d z i s i e j s z e g o  b e z b o ż n i c t w a. Wstęp: Dzisiejsze bezbożnictwo. - I. Źródła tego bezbożnictwa: 1. Wolnomyślicielstwo.2. Masoneria, - 3. Żydostwo. - 4. Komunizm- 5. Zepsucie obyczajów. - 6. Brak należytegouświadomienia religijnego. - II. Środki zaradcze: 1. Trzeba czuwać. - 2. Trzeba się modlić.- 3. Trzeba pracować. - Domówienie: Chrystus zwycięży

III. Z nauki o duszy:
1. Spirytyzm- Wstęp: Kontakt z zaświatem.- I. Znaczenie wyra/ów. - II. Historia. - III. Zjawiska spirystyczne. - IV. Najsławniejsze media. - V. Tłumaczenie zjawisk. - Domówienie: Troska o zmarłych
2. Teozofia czyli nauka tajemna o Bogu. Wstęp: Zwrot do świata duchowego. - 1. Wyjaśnienie nazwy. - 2. Historia teozofii. - 3. Treść nauki teozoficznej. - 4. Krytyka teoryj teozo-ficznych
3. Antropozofia czyli nauka tajemna oczłowieku. - 1. Historia antropozofii. - 2. Treśćantropozofii. - 3. Krytyka antropozofii. - Zakończenie: Chrystianizm i antropozofia

IV. Z nauki o moralności:
1. R o l a  u c z u ć  i  ż y c i a  z m y s ł ó w  w  e t y c e. - Wstęp: Upadek Aniołów. - I. Słabośćnatury ludzkiej. - II. Moralność a uczucie. -III. Etyka ludzka
2. G r a n i c e  e t y c z n e j  w o l n o ś c i  i  o d p o w i e d z i a l n o ś ci . - Wstęp: Przeciwieństwo zasad i czynu. - I. Wolność woli - II. Granice wolności woli. - III. Granice odpowiedzialności
3. N i e r o z e r w a l n o ś ć  w ę z ł a  m a ł ż e ń s k i e g o. - Wstęp: 1. Aktualność tematu. -2. Zarzuty przeciw nierozerwalności. - 3. Braknależytego uświadomienia w tym względzie. -I. Co to nierozerwalność małżeństwa, co rozwód,a co separacja? - II. Uzasadnienie nierozerwalności z rozumu i z wiary: - 1. Wielki plan Boży względem uszczęśliwienia ludzkości. - 2. Ludzie współpracownikami w wykonaniu tegoplanu. - 3. Małżeństwo rzeczą religijną i Sakramentem, - 4. Bóg sobie zastrzega tę dziedzinę. - 5. Czyni on małżeństwo jednym i nierozerwalnym. - III. Streszczenie i wnioski. -IV. Odpowiedź na zarzuty. - V. Małżeństwonieochrzczonych. - VI. Rola Kościoła a rolaPaństwa w prawodawstwie małżeńskim:- 1. Małżeństwa niewiernych. - 2. Małżeństwa chrześcijan, zwłaszcza katolików. - 3. Przeciw ślubomi rozwodom cywilnym. - Domówienie: Obowiązek katolików
4. P i u s  XI.  o  m a ł ż e ń s t w i e  c h r z e ś c i j a ń s k i m. - Wstęp: Dlaczego nowa ency-klika o małżeństwie? - I Wielka godnośćmałżeństwa. - II. Błędy nowoczesne. - III. Środki zaradcze

V. Z nauki o Państwie:
1. S t o s u n e k   P a ń s t w a  d o  K o ś c i o ł a.- Wstęp: Ważność zagadnienia. -1. Religia aPaństwo. - II. Kościół a Państwo
2. R e l i g i a  p a n u j ą c a

VI. Z nauki o wychowaniu:
1. M e t o d a  w y c h o w a w c z a  K o ś c i o ł a.- I. Metoda wychowawcza Jezusa Chrystusa.-II. Metoda wychowawcza Kościoła. - III. Kościół a alkoholizm
2. S z k o ł a  w y z n a n i o w a. - Troska oszkołę. - Przepisy Kościoła. - Stan prawnyw Polsce. - Niepokojące nadużycia. - Metodykierowników Z. N. P. - Nauczycielstwo katolickie. - Zajścia najnowsze. - Nauczyciel .milczący" o religii. - Środek zaradczy: Szkoławyznaniowa - Szkoła wyznaniowa za granicą.0 szkołę wyznaniową w Polsce
3. Ś w.  J a n  B o s k o  n i e z r ó w n a n y  w y c h o w a w c a. - 1. Postać św. Jana Bosko. -2. Metoda wychowawcza księdza Bosko
4. P s y c h o l o g i c z n e   p o d ł o ż e  t r u d n o ś c i  r e l i g i j n y c h  u  m ł o d z i e ż y. -- 1. Trudności religijne młodzieży.- 2. Okresy1 typy religijności młodzieży

VII. Z nauk społecznych:
1. S p r a w i e d l i w o ś ć  i  m i ł o s i e r d z i e. l .Przykład Zbawiciela i Jego Kościoła. - 2. Rolasprawiedliwości a rola miłosierdzia\
2. K t o  m a  d o k o n a ć   p r z e b u d o w y  s p o ł e c z n e j ? - 1. Nie liberalizm ani socjalizm.2. Lecz Kościół, Państwo i zrzeszenia pracobiorców i pracodawców
3. K o m u n i z m  a  r e l i g i a

VIII. Z filozofii dziejów:
1. Ś w.  J o a n n a  d' A r c. (W pięćsetlecie o-swobodzenia Orleanu). Joanna d'Arc, jako"Święta"
2. W a l k a  K r z y ż a  z  P ó ł k s i ę ż y c e m  (W 250 rocznicę odsieczy Wiedeńskiej) .
3. D z i e j o w a  m i s j a  P o l s k i.- (W czterechsetlecie urodzin X. Piotra Skargi).- 1. Kościół i Ojczyzna -~ dwie nierozłączne matki2 Współczesne prądy religijno-narodowe w Polsce. - 3. Spełnianie naszej misji dziejowej

IX. Wymowa rocznic:
1. M a t k a  B o g a. (Na 1500-Ietni jubileuszSoboru Efeskiego)
2. D z i e ł o  O d k u p i e n i a  (Na 1900-lecieśmierci Zbawiciela)
3. N a j g ł ę bs z e  p o d s t a w y  t e o l o g i c z n e  k u l t u  M a r y j n e g o. (Na 350-lecie Sodalicyj Mariańskich). - I. Maryja w sobie - II. Maryja względem nas
4. P o l s k i  "P o s ł u g a c z  t r ę d o w a t y c h". (Na 25-lecie zgonu ks. Jana Beyzyma T. J.)- -I Wizyta w Maranie. - II. Bohaterski Założyciel Marany

Treść dzieła

Zobacz inne książki autora: Franciszek Kwiatkowski
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.