• Kategorie
  • Giuseppe Angelini, Giuseppe Colombo, Marco Vergottini - Historia Teologii. Epoka nowożytna

Brak towaru
100.00
Wpisz swój e-mail
Cena przesyłki 13.5
Odbiór osobisty (Częstochowa) 0
Kurier InPost 13.5
InPost Paczkomaty 24/7 13.5
Kurier InPost (Pobranie) 17.5
InPost Paczkomaty 24/7 (Pobranie) 17.5
Kurier DPD 18
Pocztex Kurier48 (Pobranie) 20
Pocztex Kurier48 20
Kurier DPD (Pobranie) 23
W magazynie podręcznym 0 szt.
Waga 1.363 kg

Seria Historia teologii jest historią całej teologii chrześcijańsko-katolickiej opracowaną przez wybitnych naukowców. Zachęca - w duchu Soboru Watykańskiego II - do korzystnej odnowy perspektyw, metod i instrumentów refleksji nad wiarą.

Każdy z tomów przynosi liczne wiadomości historyczne, dane bibliograficzne, opisy środowiska historyczno-kulturowego autorów, jak również szkół teologicznych i kierunków myślowych. Trzeci tom Historii teologii uwypukla trzy wielkie prądy teologiczne: - teologię "kontrowersyjną"- teologię "barokową"- teologię "neotomistyczną" Ostatnie rozdziały poświęcone są wydarzeniom XIX stulecia.
Liczba stron 648
Format 168 x 238 mm
Oprawa twarda

Spis treści

Wstęp

ROZDZIAŁ I Sobór Trydencki (1545–1563). Hermeneutyka modelu teologicznego 
Konieczna interwencja doktrynalna
Objawienie
Ewangelia, księgi spisane, tradycje niepisane
Interpretacje historyczno-dogmatyczne. Przedmiot i metoda
Trydent i tak zwana „teoria dwu źródeł”
„Traditiones ad mores pertinentes”
Końcowa ocena
Grzech pierworodny
Intencja Soboru i tok jego pracy
Polemiki antypelagiańskie: istnienie i natura grzechu pierworodnego
Problem pożądliwości: rzeczywiste zgładzenie grzechu
Zasługa Chrystusa. Granice wypowiedzi Soboru Trydenckiego
Usprawiedliwienie
Nowość problematyki i trudności w rozwiązywaniu zadani
Dominujące zainteresowania i główne treści
Teza antypelagiańska: nasza sprawiedliwość jest sprawiedliwością „Chrystusa”
Teza antyprotestancka: sprawiedliwość Chrystusa jest „naszą” sprawiedliwością
Znaczenie i granice wypowiedzi Soboru
Sakramenty – w szczególności Eucharystia
„Sama wiara” w „słowo” nie jest jeszcze sakramentem
Zawężona i nieusystematyzowana perspektywa Eucharystii
Eucharystia jako „sakrament”: rzeczywista obecność i przeistoczenie
Msza jako „ofi ara”: związek Ostatniej Wieczerzy z Krzyżem i ołtarzem
Znaczenie i granice wypowiedzi Soboru o Eucharystii
Końcowe refl eksje i dalszy rozwój teologii

ROZDZIAŁ IIDzieje teologii kontrowersyjnej
Teologia kontrowersyjna a dynamizm historii
Odpust, pokuta, zbawienie i autorytet papieża. Początek kontrowersji: od dyskusji o odpustachdo groźby ekskomunikowania Lutra (1517–1520)
Rozwój teologii kontrowersyjnej: nowi przeciwnicy i nowe tematy. Zróżnicowaniekontrowersji (1520–1530)
Radykalizacja postaw reformacji wittenberskiej
Szwajcarska reformacja Ulricha Zwingliego
Anabaptyści. Chrześcijaństwo wspólnotowe i wiara dojrzała
Spirytuałowie, pojedynczy reformatorzy a teologia kontrowersyjna
Erazmianizm i ewangelizm: niejasności i błędy teologiczne
Confessio Augustana i Apologia Filipa Melanchtona. Pierwsze wyznania wiary
Reformacja anglikańska i jej reperkusje w teologii kontrowersyjnej
Teologiczny radykalizm Kalwina
Sobór Trydencki i dalszy rozwój teologii kontrowersyjnej aż do końca XVI wieku
Analiza wybranych zagadnień
Problematyka środków przekazu i metoda teologii kontrowersyjnej
Eklezjologia
Koncepcje Kościoła
Sobór a papież
„Prawdziwy Kościół” i „znamiona Kościoła”
Pismo, Tradycja i hermeneutyka. Dyskusja nad źródłami Objawienia i ich interpretacją 994. Dar łaski i zbawienia
Usprawiedliwienie, pokuta, predestynacja. Konsekwencje w antropologii teologicznej
Sakramenty, msza, obecność Chrystusa i ofi ara krzyża
Kult świętych, relikwii i obrazów
Dyskusje na temat czyśćca
Scholastyka, humanizm, filozofi a i narodziny „teologii pozytywnej”

ROZDZIAŁ III Teologia kontrowersyjna. Struktura, technika i wpływ modelu „disputatio”. Uwagi wstępne i wykaz problemów
Sytuacja wyjściowa przed rozpoczęciem kontrowersji
Rozum a wiara – teologia między scholastyką i mistyką
Dysputa a teologia scholastyczna
Granice metody scholastycznej
Przegląd publikacji. Recepcja piśmiennictwa teologicznego lat 1500–151
Funkcja dysputy w dziejach reformacj
Charakterystyczne fazy reformacji w środowisku Marcina Lutra
Dysputa w kontekście nauczania teologii w dyskusjach pierwszej fazy reformacji
Dystansowanie się Lutra od teologii scholastycznej
Dyskusja pomiędzy teologami katolickimi i Lutrem
Dysputa w łonie reformacji w sprawie przyjęcia lub odrzucenia innowacji reformatorów
Założenia: podstawowe wytyczne ruchu reformatorskiego
Dysputy gminne w obrębie ruchu reformacji
Dysputa w kontekście konfesjonalizacji
Założenia i kontekst
Disputatio – amicum colloquium (Kolokwium religijne XVI wieku na obszarze cesarstwajako przyjacielski i wolny od uprzedzeń dialog, mający na celu pogodzeniestron)
Spojrzenie retrospektywne

ROZDZIAŁ IVDzieje teologii scholastycznej baroku
Scholastyka barokowa
Periodyzacja
Punkt wyjścia
Scholastyka barokowa w jej formie spekulatywnej i pozytywnej
Niektóre szczegółowe aspekty
Pierwsze systematyzacje metafi zyki
Szkoła teologiczna w Salamance
Pierwsza szkoła teologiczna na kontynencie amerykańskim
Teologia baroku w latach 1580–1650
Francisco Suárez (1547–1617)
Szkoły teologiczne
Dyscypliny teologiczne
Odnowa teologii moralnej. Institutiones morales
Egzegeza
Teologia mistyczna

ROZDZIAŁ V„Disputationes”. Kontekst i problematyka scholastyki barokowej
Ostatni przykład myślenia paneuropejskiego
Scholastyka a historia
Horyzonty baroku
Teologia epokowa
Problem komentatorów Tomasza
Nowy początek w Salamance
Vitoria
Cano
Program Loci theologici. Problem miejsca kwestii
Nowa metodologia: analiza i dialektyka źródeł
Technika i struktura kwestii
Punkty widzenia teologii
Dysputy epoki baroku
Kościół mistrzynią i sługą życia.
Eklezjologia – temat nowy
Analysis fi dei w pismach Grzegorza z Walencji
Instytucja a moralność. Cautio criminalis Friedricha Spee
Problemy nierozwiązane i nowe fronty
Osoba i instytucja
Problem ładu w świecie
Zdanie sprawy

ROZDZIAŁ VI Szkoła tybingeńska. Wprowadzenie
Szkoła tybingeńska i jej idee przewodnie
Teologia pomiędzy rozumem i wiarą
J. S. Drey (1777–1853)
J. B. Hirscher (1788–1865)
J. A. Möhler (1796–1838)

ROZDZIAŁ VII „Ratio fi de illustrata”: teologia Soboru Watykańskiego I
Teologia i „autorytet” w Kościele katolickim
Magisterium i Sobór w obliczu „błędów” stulecia
Teologowie i teologia podczas przygotowań do Soboru
Kształt teologii i jej rola w pierwszych fazach Soboru
„Ratio fi de illustrata”: sugestia dla metodologii teologicznej

ROZDZIAŁ VIII
Neotomizm między restauracją a odnową
Sygnały zapowiadające encyklikę AeP: ośrodki i przedstawiciele neotomizmu
Neoscholastyka a neotomizm
Kontrowersja dotycząca początków neotomizmu
Główne centra neotomizmu we Włoszech
Przebieg wydarzeń, ośrodki i przedstawiciele
Szkoła rzymska. Scheeben
Neotomizm zaalpejski: Francja i Niemcy
Współrzędne neotomistycznego modelu fi lozofi czno-teologicznego
Encyklika AeP w zamyśle Leona XIII: istotne aspekty
Encyklika AeP w programie Leona XIII
Encyklika AeP (1879): struktura i treść
Funkcja fi lozofi i w AeP
Konfl ikt interpretacji
Koncepcja fi lozofi i „odłączonej”
Filozofi a jako normatywne kryterium nauk
„Filozofi a chrześcijańska”: przywilej dla świętego Tomasza
„Nieaktualność” encykliki Leona XIII
Pojęcie teologii w AeP
Dzieje neotomizmu: recepcja i nawracanie do AeP
Wprowadzanie w życie AeP we Włoszech
Oryginalność i cechy charakterystyczne tomizmu lowańskiego
Inne ośrodki promieniowania tomizmu

EPILOG
Wiele postaci jednej teologii
Teologia katolicka w kontekście świeckiej historii epoki nowożytnej
Od teologii scholastycznej do dogmatyki
Teologia moralna
Teologia duchowości
Teologia pastoralna
Teologia biblijna
Teologia, kultura i historyczne formy Kościoła
Tablice chronologiczne
Indeks nazwisk

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.