• Kategorie
  • Ks. dr hab. Piotr Majer - Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz

Codex Iuris Canonici

Brak towaru
299.00
Wpisz swój e-mail
Cena przesyłki 0
Odbiór osobisty (Częstochowa) 0
Kurier InPost 0
InPost Paczkomaty 24/7 13.5
Kurier InPost (Pobranie) 17.5
InPost Paczkomaty 24/7 (Pobranie) 17.5
Kurier DPD 18
Pocztex Kurier48 20
Kurier DPD (Pobranie) 23
Pocztex Kurier48 (Pobranie) 23
W magazynie podręcznym 0 szt.
Waga 3.148 kg

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego - najważniejszego spośród aktów ustawodawczych Jana Pawła II - opracowali kanoniści z Uniwersytetu Nawarry; ich praca doczekała się kilku wydań oraz tłumaczeń na wiele języków.

PONOWNIE DOSTĘPNY!

Polskie wydanie uwzględnia nowelizacje kanonów dokonane przez Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Komentarz do kanonów, w zasadniczej części pochodzący z ostatniej edycji hiszpańskiej (2007 r.), został uzupełniony odniesieniami do obowiązującego w Polsce partykularnego prawa kanonicznego oraz prawa polskiego.

Publikacja zawiera wszystkie wydane dotychczas interpretacje autentyczne kanonów Kodeksu. Każdy kanon opatrzony jest ponadto wskazaniem analogicznych przepisów Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Zawarte w publikacji wykazy, tabele i indeksy umożliwiają ustalenie miejsc publikacji dokumentów oraz zlokalizowanie ich zarówno w samym Komentarzu, jak i poza nim.

Komentarz napisany jest w przystępny sposób, dlatego może stanowić pomoc dla wszystkich osób zainteresowanych prawem kanonicznym.

Publikacja zawiera najważniejsze dokumenty prawa kanonicznego wydane po promulgacji Kodeksu; są wśród nich akty papieskie, w tym konstytucje apostolskie (np. Universi Dominici gregis, Pastor Bonus) i dokumenty dykasterii Kurii Rzymskiej.

Wśród dokumentów znajdują się m.in.:

- instrukcja Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, Dignitas connubii z 2005 r., która szczegółowo reguluje zasady procesu kanonicznego w sprawach o nieważność małżeństwa;
- instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Sanctorum Mater z 2007 r. na temat procedur obowiązujących w procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych.

Polskie ustawodawstwo zostało obszernie uwzględnione nie tylko w komentarzach. W Dodatku znajduje się zestawienie dokumentów promulgowanych przez Konferencję Episkopatu Polski po 1983 r. oraz wybrane przepisy polskiego prawa wyznaniowego. Ważniejsze akty prawne zostały przytoczone w całości, m.in.:

- instrukcja KEP o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim;
- Konkordat z 1993 r. między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską;
- ustawa z 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ks. dr hab. Piotr Majer - Kierownik Katedry Prawa o Nauczycielskim i Uświęcającym Zadaniu Kościoła, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie

- spis treści -


Wykaz skrótów i oznaczeń 

Słowo wstępne - kard. Zenon Grocholewski 

Od Redakcji - ks. Piotr Majer 

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO 

Konstytucja Apostolska 

Wstęp 

Księga I
NORMY OGÓLNE 1-203 67

Kanony

Tytuł I Ustawy kościelne  7-22 

Tytuł II Zwyczaj  23-28 

Tytuł III Dekrety ogólne oraz instrukcje  29-34 

Tytuł IV Poszczególne akty administracyjne  35-93 

Rozdział I Normy wspólne  35-47 

Rozdział II Poszczególne dekrety i nakazy  48-58 

Rozdział III Reskrypty 59-75 

Rozdział IV Przywileje 76-84 

Rozdział V Dyspensy 85-93 

Tytuł V Statuty i przepisy porządkowe  94-95 

Tytuł VI Osoby fizyczne i prawne 96-123 

Rozdział I Pozycja kanoniczna osób fizycznych 96-112 

Rozdział II Osoby prawne 113-123 

Tytuł VII Czynności prawne 124-128 

Tytuł VIII Władza rządzenia  129-144 

Tytuł IX Urzędy kościelne  145-196 

Rozdział I Powierzenie urzędu kościelnego 146-183 

Art. 1 Swobodne nadanie  157 

Art. 2 Prezentacja  158-163 

Art. 3 Wybór  164-179 

Art. 4 Postulacja 180-183 

Rozdział II Utrata urzędu kościelnego  184-196 

Art. 1 Rezygnacja  187-189 

Art. 2 Przeniesienie 190-191 

Art. 3 Usunięcie 192-195 

Art. 4 Pozbawienie 196 

Tytuł X Przedawnienie 197-199 

Tytuł XI Obliczanie czasu  200-203 

Księga II
LUD BOŻY 204-746 

Część I
Wierni 204-329 

Tytuł I Obowiązki i prawa wszystkich wiernych 208-223 

Tytuł II Obowiązki i prawa wiernych świeckich  224-231 

Tytuł III OEwięci szafarze, czyli duchowni  232-293 

Rozdział I Formacja duchowieństwa  232-264 

Rozdział II Przynależność, czyli inkardynacja duchownych  265-272 

Rozdział III Obowiązki i prawa duchownych 273-289 

Rozdział IV Utrata stanu duchownego  290-293 

Tytuł IV Prałatury personalne  294-297 

Tytuł V Stowarzyszenia wiernych  298-329 

Rozdział I Normy wspólne  298-311 

Rozdział II Publiczne stowarzyszenia wiernych 312-320 

Rozdział III Prywatne stowarzyszenia wiernych 321-326 

Rozdział IV Normy specjalne dotyczące stowarzyszeń wiernych świeckich 327-329 

Część II
Hierarchiczny ustrój Kościoła 330-572 

Sekcja I. Najwyższa władza Kościoła 330-367 

Rozdział I Biskup Rzymski i Kolegium Biskupów  330-341 

Art. 1 Biskup Rzymski  331-335 

Art. 2 Kolegium Biskupów  336-341 

Rozdział II Synod Biskupów  342-348 

Rozdział III Kardynałowie Świętego Kościoła Rzymskiego  349-359 

Rozdział IV Kuria Rzymska 360-361 

Rozdział V Legaci Biskupa Rzymskiego 362-367 

Sekcja II. Kościoły partykularne oraz ich zespoły 368-572 

Tytuł I Kościoły partykularne i ustanowiona w nich władza  368-430 

Rozdział I Kościoły partykularne  368-374 

Rozdział II Biskupi  375-411 

Art. 1 O biskupach w ogólności  375-380 

Art. 2 Biskupi diecezjalni 381-402 

Art. 3 Biskupi koadiutorzy i pomocniczy  403-411 

Rozdział III Przeszkoda w działaniu i wakans stolicy 412-430 

Art. 1 Przeszkoda w działaniu stolicy 412-415 

Art. 2 Wakans stolicy  416-430 

Tytuł II Zespoły Kościołów partykularnych  431-459 

Rozdział I Prowincje i regiony kościelne  431-434 

Rozdział II Metropolici  435-438 

Rozdział III Synody partykularne  439-446 

Rozdział IV Konferencje episkopatu 447-459 

Tytuł III Wewnętrzna organizacja Kościołów partykularnych 460-572 

Rozdział I Synod diecezjalny 460-468 

Rozdział II Kuria diecezjalna  469-494 

Art. 1 Wikariusze generalni i wikariusze biskupi  475-481 

Art. 2 Kanclerz, inni notariusze i archiwum  482-491 

Art. 3 Rada do spraw ekonomicznych i ekonom 492-494 

Rozdział IlI Rada kapłańska i kolegium konsultorów 495-502 

Rozdział IV Kapituły kanoników  503-510 

Rozdział V Rada duszpasterska 511-514 

Rozdział VI Parafie, proboszczowie i wikariusze parafialni 515-552 

Rozdział VII Dziekani  553-555 

Rozdział VIII Rektorzy kościołów i kapelani  556-572 

Art. 1 Rektorzy kościołów  556-563 

Art. 2 Kapelani 564-572 

Część III
Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego 573-746 

Sekcja I. Instytuty życia konsekrowanego 573-730 

Tytuł I Normy wspólne wszystkim instytutom życia konsekrowanego  573-606 

Tytuł II Instytuty zakonne  607-709 

Rozdział I Domy zakonne, ich erygowanie i znoszenie 608-616 

Rozdział II Zarząd instytutów 617-640 

Art. 1 Przełożeni i rady  617-630 

Art. 2 Kapituły 631-633 

Art. 3 Dobra doczesne i ich zarząd  634-640 

Rozdział III Przyjmowanie kandydatów i formacja członków  641-661 

Art. 1 Przyjęcie do nowicjatu  641-645 

Art. 2 Nowicjat i formacja nowicjuszy 646-653 

Art. 3 Profesja zakonna 654-658 

Art. 4 Formacja zakonników 659-661 

Rozdział IV Obowiązki i prawa instytutów oraz ich członków 662-672 

Rozdział V Apostolstwo instytutów 673-683 

Rozdział VI Wyłączanie członków z instytutu  684-704 

Art. 1 Przejście do innego instytutu  684-685 

Art. 2 Wyjście z instytutu 686-693 

Art. 3 Wydalanie zakonników z instytutu 694-704 

Rozdział VII Zakonnicy wyniesieni do godności biskupiej  705-707 

Rozdział VIII Konferencje wyższych przełożonych 708-709 

Tytuł III Instytuty świeckie  710-730 

Sekcja II. Stowarzyszenia życia apostolskiego 731-746 

Księga III
NAUCZYCIELSKIE ZADANIE KOŚCIOŁA 747-833 

Tytuł I Posługa słowa Bożego  756-780 

Rozdział I Przepowiadanie słowa Bożego  762-772 

Rozdział II Nauczanie katechetyczne  773-780 

Tytuł II Misyjna działalność Kościoła 781-792 

Tytuł III Wychowanie katolickie 793-821 

Rozdział I Szkoły 796-806 

Rozdział II Uniwersytety katolickie oraz inne instytuty studiów wyższych 807-814 

Rozdział III Uniwersytety i wydziały kościelne  815-821 

Tytuł IV Środki społecznego przekazu, w szczególności książki 822-832 

Tytuł V Wyznanie wiary 833 

Księga IV
UOEWIĘCAJĄCE ZADANIE KOŚCIOŁA 834-1253 

Część I
Sakramenty 840-1165 

Tytuł I Chrzest  849-878 

Rozdział I Sprawowanie chrztu  850-860 

Rozdział II Szafarz chrztu 861-863 

Rozdział III Przyjmujący chrzest  864-871 

Rozdział IV Chrzestni 872-874 

Rozdział V Stwierdzenie i zapisanie przyjętego chrztu  875-878 

Tytuł II Sakrament bierzmowania  879-896 

Rozdział I Sprawowanie bierzmowania 880-881 

Rozdział II Szafarz bierzmowania  882-888 

Rozdział III Przyjmujący bierzmowanie 889-891 

Rozdział IV Świadkowie  892-893 

Rozdział V Stwierdzenie i zapisanie bierzmowania  894-896 

Tytuł III Najświętsza Eucharystia 897-898 

Rozdział I Sprawowanie Eucharystii  899-933 

Art. 1 Szafarz Najświętszej Eucharystii  900-911 

Art. 2 Uczestnictwo w Najświętszej Eucharystii  912-923 

Art. 3 Obrzędy i ceremonie sprawowania Eucharystii  924-930 

Art. 4 Czas i miejsce sprawowania Eucharystii  931-933 

Rozdział II Przechowywanie i kult Najświętszej Eucharystii  934-944 

Rozdział III Ofiary mszalne 945-958 

Tytuł IV Sakrament pokuty  959-997 

Rozdział I Sprawowanie sakramentu  960-964 

Rozdział II Szafarz sakramentu pokuty 965-986 

Rozdział III Penitent  987-991 

Rozdział IV Odpusty  992-997 

Tytuł V Sakrament namaszczenia chorych 998-1007 

Rozdział I Sprawowanie sakramentu  999-1002 

Rozdział II Szafarz namaszczenia chorych  1003 

Rozdział III Osoby, którym należy udzielać namaszczenia chorych 1004-1007 

Tytuł VI Święcenia 1008-1054 

Rozdział I Udzielanie i szafarz święceń  1010-1023 

Rozdział II Kandydaci do święceń 1024-1052 

Art. 1 Wymogi stawiane kandydatom do święceń  1026-1032 

Art. 2 Wstępne wymagania do święceń  1033-1039 

Art. 3 Nieprawidłowości oraz inne przeszkody  1040-1049 

Art. 4 Wymagane dokumenty i badanie  1050-1052 

Rozdział III Zapisanie i świadectwo święceń 1053-1054 

Tytuł VII Małżeństwo  1055-1165 

Rozdział I Pasterska troska i czynności poprzedzające zawarcie małżeństwa  1063-1072 

Rozdział II Przeszkody zrywające w ogólności  1073-1082 

Rozdział III Poszczególne przeszkody zrywające 1083-1094 

Rozdział IV Zgoda małżeńska  1095-1107 

Rozdział V Forma zawarcia małżeństwa 1108-1123 

Rozdział VI Małżeństwa mieszane  1124-1129 

Rozdział VII Małżeństwo zawierane tajnie  1130-1133 

Rozdział VIII Skutki małżeństwa 1134-1140 

Rozdział IX Rozłączenie małżonków 1141-1155 

Art. 1 Rozwiązanie węzła  1141-1150 

Art. 2 Separacja podczas trwania węzła  1151-1155 

Rozdział X Uważnie nie małżeństwa  1156-1165 

Art. 1 Uważnie nie zwykłe  1156-1160 

Art. 2 Uważnie nie w zawiązku  1161-1165 

Część II
Pozostałe akty kultu Bożego 1166-1204 

Tytuł I Sakramentalia  1166-1172 

Tytuł II Liturgia godzin 1173-1175 

Tytuł III Pogrzeb kościelny  1176-1185 

Rozdział I Odprawianie pogrzebu 1177-1182 

Rozdział II Osoby, którym należy udzielić lub odmówić pogrzebu kościelnego  1183-1185 

Tytuł IV Kult świętych, obrazów i relikwii 1186-1190 

Tytuł V Ślub i przysięga 1191-1204 

Rozdział I Ślub  1191-1198 

Rozdział II Przysięga 1199-1204 


Część III
Miejsca i czasy święte 1205-1253 

Tytuł I Miejsca święte 1205-1243 

Rozdział I Kościoły  1214-1222 

Rozdział II Kaplice i kaplice prywatne  1223-1229 

Rozdział III Sanktuaria 1230-1234 

Rozdział IV Ołtarze  1235-1239 

Rozdział V Cmentarze 1240-1243 

Tytuł II Czasy święte  1244-1253 

Rozdział I Dni świąteczne 1246-1248 

Rozdział II Dni pokuty  1249-1253 

Księga V
DOBRA DOCZESNE KOŚCIOŁA 1254-1310 

Tytuł I Nabywanie dóbr  1259-1272 

Tytuł II Zarząd dóbr  1273-1289 

Tytuł III Umowy, zwłaszcza alienacja 1290-1298 

Tytuł IV Pobożne zapisy w ogólności. Pobożne fundacje 1299-1310 

Księga VI
SANKCJE W KOŚCIELE 1311-1399 

Część I
Przestępstwa i kary w ogólności 1311-1363 

Tytuł I Karanie przestępstw w ogólności 1311-1312 

Tytuł II Ustawa karna i nakaz karny 1313-1320 

Tytuł III Podmiot sankcji karnych 1321-1330 

Tytuł IV Kary oraz inne środki karne 1331-1340 

Rozdział I Cenzury  1331-1335 

Rozdział II Kary ekspiacyjne  1336-1338 

Rozdział III Karne ośrodki zaradcze i pokuty 1339-1340 

Tytuł V Wymierzanie kar  1341-1353 

Tytuł VI Ustanie kar 1354-1363 

Część II
Kary za poszczególne przestępstwa 1364-1399 

Tytuł I Przestępstwa przeciwko religii i jedności Kościoła  1364-1369 

Tytuł II Przestępstwa przeciwko władzy Kościelnej i wolności Kościoła 1370-1377 

Tytuł III Uzurpacja kościelnych zadań oraz przestępstwa w ich wykonywaniu 1378-1389 

Tytuł IV Przestępstwo fałszu 1390-1391 

Tytuł V Przestępstwa przeciwko specjalnym obowiązkom  1392-1396 

Tytuł VI Przestępstwa przeciwko życiu i wolności człowieka 1397-1398 

Tytuł VII Zasada ogólna 1399 

Księga VII
PROCESY 1400-1752 

Część I
Postępowanie sądowe w ogólności 1400-1500 

Tytuł I Właściwość sądu  1404-1416 

Tytuł II Różne stopnie i rodzaje trybunałów  1417-1445 

Rozdział I Trybunał pierwszej instancji 1419-1437 

Art. 1 Sędzia  1419-1427 

Art. 2 Audytorzy i relatorzy 1428-1429 

Art. 3 Rzecznik sprawiedliwości, obrońca węzła i notariusz  1430-1437 

Rozdział II Trybunał drugiej instancji  1438-1441 

Rozdział III Trybunały Stolicy Apostolskiej  1442-1445 

Tytuł III Zasady działania trybunałów 1446-1475 

Rozdział I Obowiązki sędziów i urzędników trybunału  1446-1457 

Rozdział II Porządek rozpoznawania spraw 1458-1464 

Rozdział III Terminy i odroczenia sądowe  1465-1467 

Rozdział IV Miejsce sądu  1468-1469 

Rozdział V Osoby, które dopuszcza się do auli, oraz sposób sporządzania i przechowywania akt  1470-1475 

Tytuł IV Strony w sprawie  1476-1490 

Rozdział I Powód i strona pozwana  1476-1480 

Rozdział II Pełnomocnicy sądowi i adwokaci  1481-1490 

Tytuł V Skargi i zarzuty 1491-1500 

Rozdział I Skargi i zarzuty w ogólności 1491-1495 

Rozdział II Poszczególne skargi i zarzuty  1496-1500 

Część II
Proces sporny 1501-1670 

Sekcja I. Zwykły proces sporny 1501-1655 

Tytuł I Wprowadzenie sprawy 1501-1512 

Rozdział I Skarga powodowa 1501-1506 

Rozdział II Wezwanie sądowe i zawiadomienie o czynnościach procesowych  1507-1512 

Tytuł II Zawiązanie sporu  1513-1516 

Tytuł III Instancja sporu 1517-1525 

Tytuł IV Dowody  1526-1586 

Rozdział I Oświadczenia stron 1530-1538 

Rozdział II Dowód z dokumentów 1539-1546 

Art. 1 Natura i moc dowodowa dokumentów 1540-1543 

Art. 2 Przedkładanie dokumentów  1544-1546 

Rozdział III Świadkowie i zeznania 1547-1573 

Art. 1 Kto może być świadkiem  1549-1550 

Art. 2 Powoływanie i wykluczanie świadków  1551-1557 

Art. 3 Przesłuchanie świadków  1558-1571 

Art. 4 Moc dowodowa zeznań  1572-1573 

Rozdział IV Biegli 1574-1581 

Rozdział V Wizja lokalna i oględziny sądowe  1582-1583 

Rozdział VI Domniemania 1584-1586 

Tytuł V Sprawy wpadkowe 1587-1597 

Rozdział I Niestawiennictwo stron 1592-1595 

Rozdział II Udział osoby trzeciej w sprawie 1596-1597 

Tytuł VI Ogłoszenie akt, zamknięcie postępowania dowodowego, dyskusja sprawy  1598-1606 

Tytuł VII Orzeczenia sędziego 1607-1618 

Tytuł VIII Zaskarżenie wyroku 1619-1640 

Rozdział I Skarga o nieważność wyroku  1619-1627 

Rozdział II Apelacja  1628-1640 

Tytuł IX Stan rzeczy osądzonej i przywrócenie do stanu poprzedniego 1641-1648 

Rozdział I Stan rzeczy osądzonej  1641-1644 

Rozdział II Przywrócenie do stanu poprzedniego  1645-1648 

Tytuł X Koszty sądowe i bezpłatna pomoc 1649 

Tytuł XI Wykonanie wyroku 1650-1655 

Sekcja II. Ustny proces sporny 1656-1670 

Część III
Niektóre procesy specjalne 1671-1716 

Tytuł I Procesy małżeńskie 1671-1707 

Rozdział I Sprawy o orzeczenie nieważności małżeństwa  1671-1691 

Art. 1 Właściwość sądu  1671-1673 

Art. 2 Prawo zaskarżania małżeństwa 1674-1675 

Art. 3 Urząd sędziów  1676-1677 

Art. 4 Dowody 1678-1680 

Art. 5 Wyrok i apelacja  1681-1685 

Art. 6 Proces dokumentalny 1686-1688 

Art. 7 Normy ogólne 1689-1691 

Rozdział II Sprawy o separację małżonków 1692-1696 


Rozdział III Proces do dyspensy od małżeństwa zawartego a niedopełnionego  1697-1706 

Rozdział IV Proces w sprawie domniemanej śmierci współmałżonka  1707 

Tytuł II Sprawy o orzeczenie nieważności święceń  1708-1712 

Tytuł IlI Sposoby uniknięcia procesów  1713-1716 

Część IV
Proces karny 1717-1731 

Rozdział I Dochodzenie wstępne 1717-1719 

Rozdział II Przebieg procesu  1720-1728 

Rozdział III Skarga o naprawienie szkód 1729-1731 

Część V
Sposób postępowania w rekursach administracyjnych oraz przy usuwaniu lub przenoszeniu proboszczów 1732-1752 

Sekcja I. Rekurs przeciw dekretom administracyjnym 1732-1739 

Sekcja II. Procedura przy usuwaniu lub przenoszeniu proboszczów 1740-1752 

Rozdział I Sposób postępowania przy usuwaniu proboszczów  1740-1747 

Rozdział II Sposób postępowania przy przenoszeniu proboszczów  1748-1752 

DODATEK 

Część I
Interpretacje autentyczne kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego 

Część II
Ważniejsze dokumenty powszechnego ustawodawstwa Kościoła 

Konstytucja Apostolska Jana Pawła II Universi Dominici gregis 

Konstytucja Apostolska Jana Pawła II Divinus perfectionis Magister 

Konstytucja Apostolska Jana Pawła II Spirituali militum curae 

Konstytucja Apostolska Jana Pawła II Pastor bonus 

List Apostolski Motu Proprio Apostolos suos 

List Apostolski Motu Proprio Ad tuendam fidem 

Instrukcja Dignitas connubii 

Instrukcja Sanctorum Mater 

Normy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z 1983 roku 

Dekret generalny Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z 1983 roku 

Wykaz ważniejszych dokumentów zawierających normy prawa kanonicznego powszechnego i szczególnego wydanych po promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 
str.

Część III
Wybór ustawodawstwa partykularnego Konferencji Episkopatu Polski 1693

Zestawienie dokumentów promulgowanych przez Konferencję Episkopatu Polski na podstawie kanonów Kodeksu 


Postanowienia Konferencji Episkopatu Polski w sprawie rad kapłańskich i kolegium konsultorów 


Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa Kościele katolickim 


Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństwo różnej przynależności Kościelnej 

Instrukcja dla duszpasterzy dotycząca małżeństwa konkordatowego 

Normy Konferencji Episkopatu Polski dotyczące występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych 

Część IV
Wybrane przepisy prawa wyznaniowego 

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej 

Instrukcja Kościelnej Komisji Konkordatowej z dnia 13 marca 2000 r. dotycząca sposobu powiadamiania organów państwowych o uzyskaniu osobowości prawnej przez terytorialne i personalne instytucje kościelne (art. 4 ust. 2 Konkordatu) 

Instrukcja Kościelnej Komisji Konkordatowej z dnia 15 czerwca 2000 r. dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości prawnej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. 3 Konkordatu) 

Część V
Konkordancje 

Konkordancja Kodeksów Prawa Kanonicznego z 1917 r. i z 1983 r. 

Konkordancja Kodeksów Prawa Kanonicznego z 1983 r. i z 1917 r. 

Wykaz źródeł cytowanych w Komentarzu 

Indeks rzeczowy 

Informacje o autorach (redaktorach)

Liczba stron 1992
Format A5
Oprawa twarda
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.