• Kategorie
  • Réal Tremblay, Stefano Zamboni - Synowie w Synu. Teologia moralna fundamentalna

Brak towaru
44.90
Wpisz swój e-mail
Cena przesyłki 13.5
Odbiór osobisty (Częstochowa) 0
Kurier InPost 13.5
InPost Paczkomaty 24/7 13.5
Kurier InPost (Pobranie) 17.5
InPost Paczkomaty 24/7 (Pobranie) 17.5
Kurier DPD 18
Pocztex Kurier48 (Pobranie) 20
Pocztex Kurier48 20
Kurier DPD (Pobranie) 23
W magazynie podręcznym 0 szt.
Książka Synowie w Synu jest poświęcona podstawom katolickiej teologii moralnej. Podejmuje ona nową próbę systematyzacji problematyki, którą w podtytule jak i we wprowadzeniu określa się jako nowy traktat z zakresu ogólnej teologii moralnej. Jest to dzieło zbiorowe, praca autorstwa kilkunastu uczonych, zajmujących się aktualnie i profesjonalnie odpowiednią dziedziną wiedzy. Omawiają oni kolejno określone, bardziej szczegółowe zagadnienia tak rozumianego traktatu, przedstawiając i analizując rozmaite jego aspekty. Wątkiem zespalającym poszczególne opracowania jest teza teologiczna, zakorzeniona w dogmacie o Trójcy Świętej, którą można by streścić następująco: chrześcijanin jest objęty Bożym planem stworzenia i zbawienia w tym sensie, że został stworzony w Synu Bożym i w Nim ma zostać zbawiony, a to zakłada po stronie chrześcijanina odpowiednie postępowanie: postępowanie na wzór Jednorodzonego Syna Bożego.

Książka składa się z czterech zasadniczych części. Pierwsza jest poświęcona początkom i rozwojowi myśli chrześcijańskiej, dotyczącej problematyki przybranego synostwa Bożego. Przedmiotem uwagi poszczególnych autorów są tutaj: idea synostwa w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, ewolucja odnośnej myśli chrześcijańskiej do czasu II Soboru Watykańskiego, wreszcie współczesne rozumienie zagadnienia.

W części drugiej zostają ukazane podstawy chrystologiczne, pozwalające mówić o antropologii synowskiej. Mowa jest tutaj o Krzyżu jako objawieniu Boga, który jest Miłością, o planie Boga Jedynego w Trójcy, jeszcze raz o Krzyżu jako podstawie i urzeczywistnieniu Bożego planu przybrania za synów i na koniec o człowieku, określonym osobowo jako „syn w Synu”.

Część trzecia podejmuje zagadnienie etycznej dynamiki antropologii synowskiej. Omawia się tutaj kolejno następujące tematy: synowskie postępowanie moralne, synowska wolność, sumienie, postępowanie synowskie w aspekcie darów Ducha Świętego, cnót oraz prawa Bożego, na koniec zaś problem grzechu i nawrócenia.

Część czwarta traktuje o życiu synowskim: bramy do synostwa chrześcijańskiego zostają otwarte poprzez sakramenty: chrztu i bierzmowania, pogłębia je sakrament Eucharystii. W kolejnych rozdziałach mowa jest tutaj o zakorzenieniu eklezjalnym życia synowskiego oraz o niektórych jego bardziej charakterystycznych cechach.

Zwraca uwagę zarówno szeroki zakres tematyczny i problemowy dzieła, jak i teologiczna głębia myśli przewodniej. Teza o synostwie chrześcijańskim, które łączy się ściśle z trynitarnym synostwem Chrystusa, jako idea przewodnia, stanowi interesujące novum w katolickiej teologii moralnej. Książka Synowie w Synu może stać się cenną pomocą zarówno dla tych, którzy studiują teologię moralną, jak i dla tych, którzy praktycznie uczą jej zasad.
Format 162x235
Oprawa broszurowa ze skrzydełkami
Fragment:

Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski
 
Słowo WSTĘPNE
do polskiego wydania książki
„Synowie w Synu. Teologia moralna fundamentalna”,
pod red. Réal Tremblaya, Stefano Zamboniego
 
Kolejny traktat, czy podręcznik teologii moralnej fundamentalnej? Znak zapytania ma tu znaczenie nie tylko rzeczowe, jako fakt wydawniczy, jako instrument poznawczy przydatny studentom wyspecjalizowanych wydziałów uniwersyteckich, seminariów duchownych czy szukających pogłębionej wiedzy z zakresu objętego pojęciem moralność.
Poznawczy sceptycyzm współczesnych, zwątpienie co do istnienia prawdy obiektywnej i w możliwość dotarcia do niej, niemożność ustalenia nawet elementarnej prawdy intersubiektywnej odsyła najpierw do Hieronimowego scio quod nescio – „wiem, że nie wiem” (św. Hieronim, Epistulae, 57,12).
Gdy dla jednych moralna pustka i pustynia jest dowodem degradacji, dekadencji i zagubienia jednostek i społeczeństw, dla innych wydaje się wybawieniem, prometejskim otwarciem na wolność od „dyktatu moralnych nakazów i zakazów”. Wiedzie ku temu destabilizacja i dekonstrukcja „jasnych definicji, treści językowych, tradycji, bytu, instytucji, obiektywnej wiedzy, rozumu, prawdy, prawomocnej hierarchii, autorytetu, natury, wzrostu, tożsamości (osobistej, genetycznej, narodowej, kulturalnej, religijnej), tego wszystkiego, co w powszechnym mniemaniu ma charakter uniwersalny, czyli w konsekwencji również wartości judeochrześcijańskich i treści pochodzących z objawienia Bożego” (Marguerite A. Peeters).
Jednak wnikliwe spojrzenie na morale współczesnego pokolenia odkrywa poszerzający się obszar smutku i depresji, zagubienia i braku perspektywy, egzystencjalnego niepokoju tak trudnego do stłumienia. Pokolenie to odkrywa na dnie skrajnej immanencji ludzkiej potężny syndrom powszechnego sieroctwa bez perspektywy wzrostu (brak wzorców osobowych), izolującej samotności (brak konstytutywnych relacji), bezsensu istnienia.
Odpowiedź autorów „Synów w Synu” jest celna. Przypomina i ukazuje zapomnianą prawdę, że czyny idą za człowiekiem. Akt ludzki jest pochodną jego istnienia, jest eksteriozyzacją nawet świadomościową, ontologicznej prawdy.
Tę prawdę odkrywamy stopniowo poprzez konstytutywne relacje międzyosobowe, których najbardziej podstawową jest relacja z Bogiem, Stwórcą, Pierwowzorem (obraz i podobieństwo). Ta relacja w najgłębszej swej istocie okazuje się Miłością – Miłością Ojca. Stwarzająca Miłość, to punkt wyjścia całej gamy i symfonii ludzkich relacji, pochodnych tej pierwszej: Ojca i Syna. „Synowie w Synu” nie są już sierotami, co więcej odczuwają potrzebę braterstwa, międzyludzkich relacji od najbardziej intymnych do najbardziej społecznych i powszechnych.
W tę życiową tkankę wpisuje się traktat teologii moralnej fundamentalnej, nie straszącej już wręcz przedmiotowym wykładem reguł i zasad, ale budującej, ujaśniającej i przez to normującej ludzkie życie w jego istnieniu i działaniu.
„Ojciec mój działa i Ja działam” (J 5,17).
To działanie ma siedzibę w sercu, a moralność może być piękna i fascynująca, nawet „fundamentalna”!


Spis treści:

Prezentacja
Dlaczego nowy traktat teologii moralnej fundamentalnej? - Luigi Lorenzetti
1. Przemiany kulturalne i społeczne. Pojawienie się nowego podmiotu
1.1. Problem antropologiczny: niebezpieczeństwo ograniczenia
1.2. Problem etyczny: treść i język
2. Posoborowa teologia moralna i nowy etap odnowy

Wprowadzenie ogólne - Réal Tremblay

Część I
Krótkie omówienie chrześcijańskiej tradycji moralnej w perspektywie synowskiej

I. Moralność synowska w Starym Testamencie - A.-M. Jerumanis
1. Paradygmat synostwa
1.1. Izrael jako lud-syn
1.2. Wybór ludu-syna
1.3. Zasięg ojcostwa Boga Izraela
1.4. Synowska antropologia ikoniczna
2. Synowska struktura moralności przymierza
2.1 Lud-syn i Prawo
2.2. Lud poświęcony na chwałę Boga
2.3. Zerwanie przymierza i miłosierdzie Boże
2.4. Obietnica synowska i wzajemność przymierza
2.5. Wymiar komunijny i exodyczny ludu-syna

II. Moralność synowska w Nowym Testamencie - A.-M. Jerumanis
1. Różne modele etosu biblijnego w Nowym Testamencie
2. Synostwo Boże w Nowym Testamencie
3. Etyka synowska Nowego Przymierza
3.1. Doskonałość synowskiego posłuszeństwa
3.2. Chwała Ojca motywem postępowania synowskiego
3.3. Synowskie "podążanie za"

III. Niektóre ważne etapy chrześcijańskiej tradycji moralnej do czasu Soboru Watykańskiego II - M. Doldi
1. Okres patrystyczny
1.1. Człowiek w życiu Bożym
1.2. Postępowanie moralne
2. Grzech w praktyce kościelnej
3. Między "wiedzą" a "mądrością"
4. Znaczące świadectwa chrystologiczne
5. Początek kryzysu moralnego w teologii
6. Kryzys relacji pomiędzy humanum a divinum
7. Droga odnowy
7.1 Po soborze trydenckim
7.2 Po I Soborze Watykańskim

IV. II Sobór Watykański i współczesna myśl etyczna - M. Doldi
1. Obecność chrystologicznych podstaw i tematyki synowskiej
1.1. Powołanie do doskonałości chrześcijańskiej
1.2. Pismo Święte, obwieszczenie planu Ojca
1.3. Chrystus i człowiek
1.4. Ku odnowie teologii moralnej
1.5. Spojrzenie całościowe
2. Teologia moralna w okresie posoborowym
2.1. Chrystus "na tropie człowieka"
2.2. Człowiek "na tropie Chrystusa"

Część II
Zakorzenieni w Synu. Podstawy chrystologiczne i antropologia synowska

V. Chwalebny krzyż, objawienie Boga, który jest Miłością - A. Chendi
1. Niepowtarzalny i absolutny charakter krzyża
2. Trzy drogi dojścia do chwalebnego krzyża
2.1. "Godzina" chwały w posłuszeństwie
2.2. Prawdziwa królewskość Ecce homo
2.3. Zgorszenie i szaleństwo miłości

VI. Bóg w Trójcy i Jego plan - A. Chendi
1. Chrystologia Syna
2. "Miejsce" planu Bożego
3. Pierwszeństwo synostwa przed grzechem

VII. Chwalebny krzyż, urzeczywistnienie i podstawa Bożego planu synostwa - R. Tremblay
1. Chrystus fundament rozważany z punktu widzenia daru przybrania
2. Chrystus fundament rozważany z punktu widzenia swojej tożsamości
2.1. Solidarny z ludzkością "przez podobieństwo"
2.2. Solidarny z ludzkością "przez rekapitulację"
2.3. Solidarny z ludzkością par excellence
2.4. Solidarny "jako twórca ze swoim dziełem"
3. Chrystus jako fundament rozważany z punktu widzenia daru ze swej osoby w sakramencie Eucharystii

VIII. Od osoby ludzkiej capax Dei in Filio do osoby synowskiej - R. Tremblay
1. Człowiek przygotowany do synostwa
2. Człowiek przygotowany bezpośrednio do synostwa
3. Człowiek "syn w Synu"
4. Człowiek jednym ciałem z Synem

Część III
Dynamizm etyczny antropologii synowskiej

XI. Synowskie postępowanie moralne - A.-M. Jerumanis
1. Postępowanie synowskie zakłada bycie synem
2. Fundamentalna opcja synowska
3. Czyny syna, ucieleśnienie fundamentalnej opcji synowskiej
4. Struktura synowskiego czynu moralnego
5. Doksologiczne postępowanie synowskie i cnoty
6. Postępowanie synowskie i uczucia

X. Wolność synowska, odpowiedzią w Duchu Świętym na miłość Ojca - P. Laird
1. Wolność jest dla realizacji siebie
1.1. Nieokreślona wolność jest niewolą
1.2. Wolność zakłada poszukiwanie doskonałości
2. Prawdziwa wolność została objawiona jako wolność synowska
2.1. Wolność Boża
2.2. Dar synowskiej wolności
3. Wolność synowska od i dla Ojca

XI. Synowskie sumienie moralne - F. Maceri
1. Sumienie: inchoatywna obecność Chrystusa w człowieku
1.1. Sumienie: spotkanie z autorytatywnym "nieznanym"
1.2. Sumienie: spotkanie z Bogiem
1.3. Sumienie: spotkanie z Chrystusem
2. Zgodność pomiędzy Synem a ludzkim sumieniem
2.1. Nauczyciel dobry
2.2. Syn wolny i wyzwalający
2.3. Syn ostatecznym sędzią
3. Sumienie "w Duchu Świętym"
3.1. Duch Syna i synów
3.2. Duch Święty i funkcja sędziowska sumienia
4. Kształtowanie sumienia synowskiego
4.1. Kościół
4.2. Otwarcie na historię

XII. Dary Ducha dla postępowania synowskiego - A.-M.-Z. Igirukwayo
1. Duch Święty, dar ożywiający
2. Duch Święty, dar synostwa wierzących
3. Siedem darów Ducha
4. Refleksja na temat poszczególnych darów
4.1. Dar mądrości i dar rozumu
4.2. Dar rady i dar męstwa
4.3. Dary: wiedzy, bojaźni Bożej i pobożności

XIII. Cnoty warunkujące postępowanie synowskie - A.-M.-Z. Igirukwayo
1. Obecność terminu "cnota" w Biblii
2. Cichość i pokora: podstawowe cnoty moralne synów Ojca
3. Cnoty umożliwiające postępowanie synów w Synu
3.1. Życie i dynamika teologalna
3.2 Kryteria analizy systematycznej
3.2.1. Ogólne kryterium relacji
3.2.2. Kryterium racjonalne

XIV. Prawo Boga dla synów - A.-M. Jerumanis
1. Prawo wieczne jako powszechna ordinatio do synostwa
2. Prawo naturalne w perspektywie synowskiej
2.1. Definicja prawa naturalnego
2.2. Powszechność i niezmienność prawa naturalnego
2.3. "Synowskie" prawo naturalne
3. Stare prawo w perspektywie synowskiej
4. Nowe prawo w perspektywie synowskiej
4.1. Prawo Syna i stare prawo
4.2. Prawo ogłoszone i spełnione przez Syna
4.3 Prawo wewnętrzne
5. Pośrednictwo kościelne i cywilne w zakresie prawa synowskiego

XV. Odejście i powrót do domu Ojca: grzech i nawrócenie - S. Zamboni
1. Syn Człowieczy - sprawca pojednania
2. Grzech Adama
3. Grzech przeciwko Synowi
4. Pojednanie jako powrót do Ojca
5. Mieszkanie w domu Ojca

Część IV
Życie synowskie

XVI. Chrzest i bierzmowanie: brama prowadząca do synostwa - C. Cannizzaro
1. Życie sakramentalne jest przedmiotowym i osobowym spotkaniem z Chrystusem
2. Osobowa więź sakramentalna z Chrystusem i Duchem Świętym
2.1. Spotkanie ze zmartwychwstałym Ukrzyżowanym: chrzest i Pascha
2.2. Dar osobowy Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego: bierzmowanie i Pięćdziesiątnica
3. Człowiek ukształtowany na wzór Chrystusa jest synem Bożym
3.1. Ostateczne ukształtowanie na wzór Chrystusa
3.2. Dar synostwa
4. "Możemy postępować w nowym życiu"
4.1. Czas jako dar i sposobność
4.2. Należeć do Chrystusa i do Kościoła
4.3. Życie chrześcijanina jako kult, służba, świadectwo
4.4. Nieustanna walka z grzechem

XVII. Eucharystia, pogłębienie i rozwój życia synowskiego - R. Tremblay
1. Oddawanie czci Ojcu
2. Służba braci podobna do służby Syna
2.1. Służba bez granic, pochodząca z bezgranicznej miłości
2.2. Dla dobra "najmniejszych"
3. Ku jedności wokół "stołu Królestwa"

XVIII. Życie w Kościele: braterstwo, oblubieńczość i macierzyństwo synów - J. Mimeault
1. Analogia pomiędzy relacjami rodzinnymi a rozwojem eklezjalnym daru synostwa Bożego
2. Synowie Kościoła
2.1. Znaczenie i cechy synostwa naturalnego
2.2. Synowie Boży jako synowie Kościoła
3. Bracia w ciele Syna
3.1. Znaczenie i charakterystyczne cechy braterstwa naturalnego
3.2. Braterstwo eklezjalne
4. Uczniowie-"oblubieńcy" w Kościele oblubienicy
4.1. Znaczenie i cechy oblubieńczości naturalnej
4.2. Oblubieńczość eklezjalna jako wymaganie bycia uczniem
5. Apostołowie-"matki" w Matce Kościele
5.1. Znaczenie i cechy naturalnego macierzyństwa
5.2. Apostolat jako płodność eklezjalna
5.2.1. Synostwo i macierzyństwo eklezjalne
5.2.2. Struktura posłannictwa eklezjalnego

XIX. Niektóre cechy życia synowskiego - S. Zamboni
1. Sprawca życia synowskiego
2. Oddech życia synowskiego
3. Forma życia synowskiego
3.1. Diakonia synów
3.2. Koinonia synów
3.3. Martyria synów
4. Ikona życia synowskiego

XX. Synowie wciąż na nowo -R. Tremblay
1. Nieprzerwana dynamika moralności synowskiej
2. Nieograniczony wzrost daru przybrania: "postępować od początku do początku"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.