• Kategorie
  • Red. Mirosław Sitarz, Michał Grochowina, Mariola Lewicka, Agnieszka Romanko, Piotr Wierzbicki - Kościelne prawo publiczne. Wybór

Brak towaru
80.00
Wpisz swój e-mail
Cena przesyłki 13.5
Odbiór osobisty (Częstochowa) 0
Kurier InPost 13.5
InPost Paczkomaty 24/7 13.5
Kurier InPost (Pobranie) 17.5
InPost Paczkomaty 24/7 (Pobranie) 17.5
Kurier DPD 18
Pocztex Kurier48 (Pobranie) 20
Pocztex Kurier48 20
Kurier DPD (Pobranie) 23
W magazynie podręcznym 0 szt.
Waga 1.975 kg
Oddajemy do rąk Czytelników źródła prawa z zakresu kościelnego prawa publicznego zawierające akty doktrynalne i normatywne Kościoła Katolickiego, akty normatywne prawa wewnętrznego różnych państw oraz konkordaty i konwencje międzynarodowe, które zostały ułożone według kryterium chronologicznego i merytorycznego. Publikacja składa się z czterech części. W pierwszej zamieszczone zostały fragmenty Pisma Świętego, stanowiącego materialną konstytucję Kościoła, dotyczące jego relacji do władz publicznych. Część druga zawiera dokumenty kościelne, wśród których wyodrębniono: pisma wczesnochrześcijańskie, dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz dokumenty papieskie (encykliki i przemówienia), a także dokumenty Kurii Rzymskiej. Kolejną część stanowią trzy konkordaty: wormacki oraz dwa zawarte między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. W czwartej zostały zamieszczone wybrane dokumenty państwowe: cesarzy rzymskich i umowy międzynarodowe o zasięgu powszechnym lub regionalnym. Zbiór zamykają wybrane konstytucje i ustawy - polskie oraz zagraniczne.

Ufamy, że niniejsza publikacja ułatwi dostęp do źródeł kościelnego prawa publicznego - dotychczas drukowanych w różnych opracowaniach, często trudno dostępnych - i pomoże studentom w pomyślnym zdawaniu egzaminu czy pisaniu prac naukowych, a także okaże się przydatna osobom, które zajmują się oraz interesują problematyką relacji Kościół-państwo.

Od Redaktorów
Liczba stron 864
Format B5
Oprawa twarda
Spis treści

Od redaktorów

WYBÓR TEKSTÓW PISMA ŚWIĘTEGO
Ewangelia według św. Mateusza 16, 18-19
Ewangelia według św. Mateusza 22, 15-22
Ewangelia według św. Łukasza 20, 20-26
Ewangelia według św. Jana 18, 33-37
Ewangelia według św. Jana 19, 10-11
Dzieje Apostolskie 4, 18-19
Dzieje Apostolskie 5, 27-29
List do Rzymian 13, 1-7
1 List do Koryntian 6, 1-11
1 List św. Piotra 2, 13-17

DOKUMENTY KOŚCIELNE
PISMA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIE

Klemens Rzymski, Najdawniejsza modlitwa Kościoła za państwo (ok. 96 r.)
Justyn Męczennik, Apologia "Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara" (II w.)
Autor nieznany, List do Diogneta (II w.)
Tertulian, Obrońca Kościoła (II/III w.)
Hipolit Rzymski, Najdawniejsze kazanie chrześcijańskie na temat państwa (III w.)
Orygenes, Chrześcijanie są solą państwa (III w.)
Orygenes, Nauka św. Pawła o państwie (III w.)
Ambroży z Mediolanu, Kościół nie jest zdany na łaskę i niełaskę państwa (386 r.)
Gelazy I, Cesarz jest synem, a nie biskupem Kościoła (488 r.)
Gelazy I, Dwie władze (494 r.)
Gelazy I, Bez pomieszania i bez rozdziału (496 r.)

DOKUMENTY SOBOROWE

Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej "Dignitatis humanae" (7.12.1965 r.)
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes" (7.12.1965 r.).

DOKUMENTY PAPIESKIE
ENCYKLIKI
Leon XIII, Encyklika "Quod apostolici muneris" o błędach socjalistów, komunistów i nihilistów (28.12.1878 r.)
Leon XIII, Encyklika "Etsi nos pro auctoritate" o niebezpieczeństwie dla Kościoła we Włoszech (przeciwko rządom antyklerykalnym, laickim) (15.02.1882 r.)
Leon XIII, Encyklika "Humanum genus" o masonerii (20.04.1884 r.)
Leon XIII, Encyklika "Immortale dei" o państwie (1.11.1885 r.)
Leon XIII, Encyklika "Sapientiae christianae" o obowiązkach chrześcijan jako obywateli (10.01.1890 r.)
Leon XIII, Encyklika "Rerum novarum" o kwestii robotniczej (15.05.1891 r.)
Leon XIII, Encyklika "Graves de communi" o demokracji (18.01.1901 r.)
Pius XI, Encyklika "Non abbiamo bisogno" o Akcji Katolickiej (29.06.1931 r.)
Pius XI, Encyklika "Mit brennender Sorge" o położeniu Kościoła w III Rzeszy (14.03.1937 r.)
Pius XI, Encyklika "Divini Redemptoris" o bezbożnym komunizmie (19.03.1937 r.)
Jan Paweł II, Encyklika "Centesimus annus" (1.05.1991 r.)

PRZEMÓWIENIA PAPIESKIE

Jan Paweł II, Przemówienie na XXXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (2.10.1979 r.)
Jan Paweł II, Przemówienie podczas wizyty w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) (2.06.1980 r.)
Jan Paweł II, List do przywódców państw (1.09.1980 r.)
Jan Paweł II, Przemówienie na forum Parlamentu Europejskiego (11.10.1988 r.)
Jan Paweł II, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (5.10.1995 r.)
Jan Paweł II, Przesłanie do Biskupów z Konferencji Episkopatu Polski (8.06.1997 r.)
Jan Paweł II, Przesłanie z okazji 50. rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (30.11.1998 r.)
Jan Paweł II, Przemówienie w Sejmie RP (11.06.1999 r.)
Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników uroczystości jubileuszu parlamentarzystów i polityków, Rzym (4.11.2000 r.)
Jan Paweł II, Przemówienie we włoskim parlamencie (14.11.2002 r.)
Jan Paweł II, List do biskupów francuskich. "Wkład ludzi wierzących w kształtowanie społeczeństwa" (11.02.2005 r.)
Benedykt XVI, Przemówienie o wolności religijnej (4.12.2005 r.)
Benedykt XVI, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, Ankara (28.11.2006 r.)
Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników kongresu zorganizowanego przez Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) (24.03.2007 r.)
Benedykt XVI, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (18.04.2008 r.)
Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych (3.05.2008 r.)
Benedykt XVI, Przemówienie z okazji 60-lecia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (10.12.2008 r.)
Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych (4.05.2009 r.)
Benedykt XVI, Orędzie na światowy dzień pokoju (1.01.2011 r.)
Benedykt XVI, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego (10.01.2011 r.)
Benedykt XVI, Przesłanie z okazji 17. sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych (29.04.2011 r.)
Benedykt XVI, Przemówienie w Bundestagu (22.09.2011 r.)

DOKUMENTY KURII RZYMSKIEJ

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o ekskomunice, której podlegają katolicy należący do sekt masońskich lub podobnych stowarzyszeń (17.02.1981 r.)
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja "Quaesitum est" o stowarzyszeniach masońskich (26.11.1983 r.)
Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym (24.11.2002 r.)

UMOWY DWUSTRONNE MIĘDZY STOLICĄ APOSTOLSKĄ A WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI

Konkordat wormacki (23.09.1122 r.)
Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską (10.02.1925 r.)
Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (28.07.1993 r.)

DOKUMENTY PAŃSTWOWE
DOKUMENTY CESARZY RZYMSKICH
Konstantyn Wielki, Licyniusz, Edykt mediolański (313 r.)
Teodozjusz Wielki, Edykt o wierze katolickiej (380 r.)
WIELOSTRONNE UMOWY MIĘDZYNARODOWE
O ZASIĘGU POWSZECHNYM

Karta Narodów Zjednoczonych (26.06.1945 r.)
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (10.12.1948 r.)
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (16.12.1966 r.)
Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (1.08.1975 r.)
Deklaracja w sprawie wyeliminowania wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii lub przekonaniach (25.11.1981 r.)
Konwencja o prawach dziecka (20.11.1989 r.)
Deklaracja w sprawie praw osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, religijnych i językowych (10.12.1992 r.)

O ZASIĘGU REGIONALNYM

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (7.12.2000 r.)
Traktat o Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej z Traktatem z Lizbony (13.12.2007 r.)
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej z Traktatem z Lizbony (13.12.2007 r.)
Protokół nr 8 dołączony do Traktatu z Lizbony dotyczący artykułu 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (13.12.2007 r.)
Protokół nr 30 dołączony do Traktatu z Lizbony w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa (13.12.2007 r.)
Deklaracje odnoszące się do postanowień traktatów (13.12.2007 r.)
Deklaracje państw członkowskich (13.12.2007 r.)

KONSTYTUCJE I USTAWY

POLSKIE
Konstytucja 3 Maja (3.05.1791 r.)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Konstytucja marcowa) (17.03.1921 r.)
Ustawa konstytucyjna (Konstytucja kwietniowa) (23.04.1935 r.)
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (22.07.1952 r.)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (2.04.1997 r.)
Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (17.05.1989 r.)
Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (17.05.1989 r.)
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym duchownych (17.05.1989 r.)

ZAGRANICZNE

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki (17.09.1787 r.)
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (26.08.1789 r.)
Ustawa o rozdziale kościołów od państwa (9.12.1905 r.)
Konstytucja weimarska (19.08.1919 r.)
Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec (23.05.1949 r.)
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.