czwartek, 23 maj 2019 › Przejdź do portalu Sanctus.pl

KSIĘGARNIA KATOLICKA  SANCTUS +KSIĄŻKI +DEWOCJONALIA +MULTIMEDIA

ks. dr hab. Piotr Majer

Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz

Codex Iuris Canonici

Cena: 29900

Niedostępny

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego - najważniejszego spośród aktów ustawodawczych Jana Pawła II - opracowali kanoniści z Uniwersytetu Nawarry; ich praca doczekała się kilku wydań oraz tłumaczeń na wiele języków.

PONOWNIE DOSTĘPNY!

Polskie wydanie uwzględnia nowelizacje kanonów dokonane przez Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Komentarz do kanonów, w zasadniczej części pochodzący z ostatniej edycji hiszpańskiej (2007 r.), został uzupełniony odniesieniami do obowiązującego w Polsce partykularnego prawa kanonicznego oraz prawa polskiego.

Publikacja zawiera wszystkie wydane dotychczas interpretacje autentyczne kanonów Kodeksu. Każdy kanon opatrzony jest ponadto wskazaniem analogicznych przepisów Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Zawarte w publikacji wykazy, tabele i indeksy umożliwiają ustalenie miejsc publikacji dokumentów oraz zlokalizowanie ich zarówno w samym Komentarzu, jak i poza nim.

Komentarz napisany jest w przystępny sposób, dlatego może stanowić pomoc dla wszystkich osób zainteresowanych prawem kanonicznym.

Publikacja zawiera najważniejsze dokumenty prawa kanonicznego wydane po promulgacji Kodeksu; są wśród nich akty papieskie, w tym konstytucje apostolskie (np. Universi Dominici gregis, Pastor Bonus) i dokumenty dykasterii Kurii Rzymskiej.

Wśród dokumentów znajdują się m.in.:

- instrukcja Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, Dignitas connubii z 2005 r., która szczegółowo reguluje zasady procesu kanonicznego w sprawach o nieważność małżeństwa;
- instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Sanctorum Mater z 2007 r. na temat procedur obowiązujących w procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych.

Polskie ustawodawstwo zostało obszernie uwzględnione nie tylko w komentarzach. W Dodatku znajduje się zestawienie dokumentów promulgowanych przez Konferencję Episkopatu Polski po 1983 r. oraz wybrane przepisy polskiego prawa wyznaniowego. Ważniejsze akty prawne zostały przytoczone w całości, m.in.:

- instrukcja KEP o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim;
- Konkordat z 1993 r. między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską;
- ustawa z 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ks. dr hab. Piotr Majer - Kierownik Katedry Prawa o Nauczycielskim i Uświęcającym Zadaniu Kościoła, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie

liczba stron: 1992
oprawa: twarda
format: A5

Ks. dr hab. Piotr Majer

Recenzje:

- spis treści -

Wykaz skrótów i oznaczeń

Słowo wstępne - kard. Zenon Grocholewski

Od Redakcji - ks. Piotr Majer

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO

Konstytucja Apostolska

Wstęp

Księga I
NORMY OGÓLNE 1-203 67

Kanony

Tytuł I Ustawy kościelne  7-22

Tytuł II Zwyczaj  23-28

Tytuł III Dekrety ogólne oraz instrukcje  29-34

Tytuł IV Poszczególne akty administracyjne  35-93

Rozdział I Normy wspólne  35-47

Rozdział II Poszczególne dekrety i nakazy  48-58

Rozdział III Reskrypty 59-75

Rozdział IV Przywileje 76-84

Rozdział V Dyspensy 85-93

Tytuł V Statuty i przepisy porządkowe  94-95

Tytuł VI Osoby fizyczne i prawne 96-123

Rozdział I Pozycja kanoniczna osób fizycznych 96-112

Rozdział II Osoby prawne 113-123

Tytuł VII Czynności prawne 124-128

Tytuł VIII Władza rządzenia  129-144

Tytuł IX Urzędy kościelne  145-196

Rozdział I Powierzenie urzędu kościelnego 146-183

Art. 1 Swobodne nadanie  157

Art. 2 Prezentacja  158-163

Art. 3 Wybór  164-179

Art. 4 Postulacja 180-183

Rozdział II Utrata urzędu kościelnego  184-196

Art. 1 Rezygnacja  187-189

Art. 2 Przeniesienie 190-191

Art. 3 Usunięcie 192-195

Art. 4 Pozbawienie 196

Tytuł X Przedawnienie 197-199

Tytuł XI Obliczanie czasu  200-203

Księga II
LUD BOŻY 204-746

Część I
Wierni 204-329

Tytuł I Obowiązki i prawa wszystkich wiernych 208-223

Tytuł II Obowiązki i prawa wiernych świeckich  224-231

Tytuł III OEwięci szafarze, czyli duchowni  232-293

Rozdział I Formacja duchowieństwa  232-264

Rozdział II Przynależność, czyli inkardynacja duchownych  265-272

Rozdział III Obowiązki i prawa duchownych 273-289

Rozdział IV Utrata stanu duchownego  290-293

Tytuł IV Prałatury personalne  294-297

Tytuł V Stowarzyszenia wiernych  298-329

Rozdział I Normy wspólne  298-311

Rozdział II Publiczne stowarzyszenia wiernych 312-320

Rozdział III Prywatne stowarzyszenia wiernych 321-326

Rozdział IV Normy specjalne dotyczące stowarzyszeń wiernych świeckich 327-329

Część II
Hierarchiczny ustrój Kościoła 330-572

Sekcja I. Najwyższa władza Kościoła 330-367

Rozdział I Biskup Rzymski i Kolegium Biskupów  330-341

Art. 1 Biskup Rzymski  331-335

Art. 2 Kolegium Biskupów  336-341

Rozdział II Synod Biskupów  342-348

Rozdział III Kardynałowie Świętego Kościoła Rzymskiego  349-359

Rozdział IV Kuria Rzymska 360-361

Rozdział V Legaci Biskupa Rzymskiego 362-367

Sekcja II. Kościoły partykularne oraz ich zespoły 368-572

Tytuł I Kościoły partykularne i ustanowiona w nich władza  368-430

Rozdział I Kościoły partykularne  368-374

Rozdział II Biskupi  375-411

Art. 1 O biskupach w ogólności  375-380

Art. 2 Biskupi diecezjalni 381-402

Art. 3 Biskupi koadiutorzy i pomocniczy  403-411

Rozdział III Przeszkoda w działaniu i wakans stolicy 412-430

Art. 1 Przeszkoda w działaniu stolicy 412-415

Art. 2 Wakans stolicy  416-430

Tytuł II Zespoły Kościołów partykularnych  431-459

Rozdział I Prowincje i regiony kościelne  431-434

Rozdział II Metropolici  435-438

Rozdział III Synody partykularne  439-446

Rozdział IV Konferencje episkopatu 447-459

Tytuł III Wewnętrzna organizacja Kościołów partykularnych 460-572

Rozdział I Synod diecezjalny 460-468

Rozdział II Kuria diecezjalna  469-494

Art. 1 Wikariusze generalni i wikariusze biskupi  475-481

Art. 2 Kanclerz, inni notariusze i archiwum  482-491

Art. 3 Rada do spraw ekonomicznych i ekonom 492-494

Rozdział IlI Rada kapłańska i kolegium konsultorów 495-502

Rozdział IV Kapituły kanoników  503-510

Rozdział V Rada duszpasterska 511-514

Rozdział VI Parafie, proboszczowie i wikariusze parafialni 515-552

Rozdział VII Dziekani  553-555

Rozdział VIII Rektorzy kościołów i kapelani  556-572

Art. 1 Rektorzy kościołów  556-563

Art. 2 Kapelani 564-572

Część III
Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego 573-746

Sekcja I. Instytuty życia konsekrowanego 573-730

Tytuł I Normy wspólne wszystkim instytutom życia konsekrowanego  573-606

Tytuł II Instytuty zakonne  607-709

Rozdział I Domy zakonne, ich erygowanie i znoszenie 608-616

Rozdział II Zarząd instytutów 617-640

Art. 1 Przełożeni i rady  617-630

Art. 2 Kapituły 631-633

Art. 3 Dobra doczesne i ich zarząd  634-640

Rozdział III Przyjmowanie kandydatów i formacja członków  641-661

Art. 1 Przyjęcie do nowicjatu  641-645

Art. 2 Nowicjat i formacja nowicjuszy 646-653

Art. 3 Profesja zakonna 654-658

Art. 4 Formacja zakonników 659-661

Rozdział IV Obowiązki i prawa instytutów oraz ich członków 662-672

Rozdział V Apostolstwo instytutów 673-683

Rozdział VI Wyłączanie członków z instytutu  684-704

Art. 1 Przejście do innego instytutu  684-685

Art. 2 Wyjście z instytutu 686-693

Art. 3 Wydalanie zakonników z instytutu 694-704

Rozdział VII Zakonnicy wyniesieni do godności biskupiej  705-707

Rozdział VIII Konferencje wyższych przełożonych 708-709

Tytuł III Instytuty świeckie  710-730

Sekcja II. Stowarzyszenia życia apostolskiego 731-746

Księga III
NAUCZYCIELSKIE ZADANIE KOŚCIOŁA 747-833

Tytuł I Posługa słowa Bożego  756-780

Rozdział I Przepowiadanie słowa Bożego  762-772

Rozdział II Nauczanie katechetyczne  773-780

Tytuł II Misyjna działalność Kościoła 781-792

Tytuł III Wychowanie katolickie 793-821

Rozdział I Szkoły 796-806

Rozdział II Uniwersytety katolickie oraz inne instytuty studiów wyższych 807-814

Rozdział III Uniwersytety i wydziały kościelne  815-821

Tytuł IV Środki społecznego przekazu, w szczególności książki 822-832

Tytuł V Wyznanie wiary 833

Księga IV
UOEWIĘCAJĄCE ZADANIE KOŚCIOŁA 834-1253

Część I
Sakramenty 840-1165

Tytuł I Chrzest  849-878

Rozdział I Sprawowanie chrztu  850-860

Rozdział II Szafarz chrztu 861-863

Rozdział III Przyjmujący chrzest  864-871

Rozdział IV Chrzestni 872-874

Rozdział V Stwierdzenie i zapisanie przyjętego chrztu  875-878

Tytuł II Sakrament bierzmowania  879-896

Rozdział I Sprawowanie bierzmowania 880-881

Rozdział II Szafarz bierzmowania  882-888

Rozdział III Przyjmujący bierzmowanie 889-891

Rozdział IV Świadkowie  892-893

Rozdział V Stwierdzenie i zapisanie bierzmowania  894-896

Tytuł III Najświętsza Eucharystia 897-898

Rozdział I Sprawowanie Eucharystii  899-933

Art. 1 Szafarz Najświętszej Eucharystii  900-911

Art. 2 Uczestnictwo w Najświętszej Eucharystii  912-923

Art. 3 Obrzędy i ceremonie sprawowania Eucharystii  924-930

Art. 4 Czas i miejsce sprawowania Eucharystii  931-933

Rozdział II Przechowywanie i kult Najświętszej Eucharystii  934-944

Rozdział III Ofiary mszalne 945-958

Tytuł IV Sakrament pokuty  959-997

Rozdział I Sprawowanie sakramentu  960-964

Rozdział II Szafarz sakramentu pokuty 965-986

Rozdział III Penitent  987-991

Rozdział IV Odpusty  992-997

Tytuł V Sakrament namaszczenia chorych 998-1007

Rozdział I Sprawowanie sakramentu  999-1002

Rozdział II Szafarz namaszczenia chorych  1003

Rozdział III Osoby, którym należy udzielać namaszczenia chorych 1004-1007

Tytuł VI Święcenia 1008-1054

Rozdział I Udzielanie i szafarz święceń  1010-1023

Rozdział II Kandydaci do święceń 1024-1052

Art. 1 Wymogi stawiane kandydatom do święceń  1026-1032

Art. 2 Wstępne wymagania do święceń  1033-1039

Art. 3 Nieprawidłowości oraz inne przeszkody  1040-1049

Art. 4 Wymagane dokumenty i badanie  1050-1052

Rozdział III Zapisanie i świadectwo święceń 1053-1054

Tytuł VII Małżeństwo  1055-1165

Rozdział I Pasterska troska i czynności poprzedzające zawarcie małżeństwa  1063-1072

Rozdział II Przeszkody zrywające w ogólności  1073-1082

Rozdział III Poszczególne przeszkody zrywające 1083-1094

Rozdział IV Zgoda małżeńska  1095-1107

Rozdział V Forma zawarcia małżeństwa 1108-1123

Rozdział VI Małżeństwa mieszane  1124-1129

Rozdział VII Małżeństwo zawierane tajnie  1130-1133

Rozdział VIII Skutki małżeństwa 1134-1140

Rozdział IX Rozłączenie małżonków 1141-1155

Art. 1 Rozwiązanie węzła  1141-1150

Art. 2 Separacja podczas trwania węzła  1151-1155

Rozdział X Uważnie nie małżeństwa  1156-1165

Art. 1 Uważnie nie zwykłe  1156-1160

Art. 2 Uważnie nie w zawiązku  1161-1165

Część II
Pozostałe akty kultu Bożego 1166-1204

Tytuł I Sakramentalia  1166-1172

Tytuł II Liturgia godzin 1173-1175

Tytuł III Pogrzeb kościelny  1176-1185

Rozdział I Odprawianie pogrzebu 1177-1182

Rozdział II Osoby, którym należy udzielić lub odmówić pogrzebu kościelnego  1183-1185

Tytuł IV Kult świętych, obrazów i relikwii 1186-1190

Tytuł V Ślub i przysięga 1191-1204

Rozdział I Ślub  1191-1198

Rozdział II Przysięga 1199-1204


Część III
Miejsca i czasy święte 1205-1253

Tytuł I Miejsca święte 1205-1243

Rozdział I Kościoły  1214-1222

Rozdział II Kaplice i kaplice prywatne  1223-1229

Rozdział III Sanktuaria 1230-1234

Rozdział IV Ołtarze  1235-1239

Rozdział V Cmentarze 1240-1243

Tytuł II Czasy święte  1244-1253

Rozdział I Dni świąteczne 1246-1248

Rozdział II Dni pokuty  1249-1253

Księga V
DOBRA DOCZESNE KOŚCIOŁA 1254-1310

Tytuł I Nabywanie dóbr  1259-1272

Tytuł II Zarząd dóbr  1273-1289

Tytuł III Umowy, zwłaszcza alienacja 1290-1298

Tytuł IV Pobożne zapisy w ogólności. Pobożne fundacje 1299-1310

Księga VI
SANKCJE W KOŚCIELE 1311-1399

Część I
Przestępstwa i kary w ogólności 1311-1363

Tytuł I Karanie przestępstw w ogólności 1311-1312

Tytuł II Ustawa karna i nakaz karny 1313-1320

Tytuł III Podmiot sankcji karnych 1321-1330

Tytuł IV Kary oraz inne środki karne 1331-1340

Rozdział I Cenzury  1331-1335

Rozdział II Kary ekspiacyjne  1336-1338

Rozdział III Karne ośrodki zaradcze i pokuty 1339-1340

Tytuł V Wymierzanie kar  1341-1353

Tytuł VI Ustanie kar 1354-1363

Część II
Kary za poszczególne przestępstwa 1364-1399

Tytuł I Przestępstwa przeciwko religii i jedności Kościoła  1364-1369

Tytuł II Przestępstwa przeciwko władzy Kościelnej i wolności Kościoła 1370-1377

Tytuł III Uzurpacja kościelnych zadań oraz przestępstwa w ich wykonywaniu 1378-1389

Tytuł IV Przestępstwo fałszu 1390-1391

Tytuł V Przestępstwa przeciwko specjalnym obowiązkom  1392-1396

Tytuł VI Przestępstwa przeciwko życiu i wolności człowieka 1397-1398

Tytuł VII Zasada ogólna 1399

Księga VII
PROCESY 1400-1752

Część I
Postępowanie sądowe w ogólności 1400-1500

Tytuł I Właściwość sądu  1404-1416

Tytuł II Różne stopnie i rodzaje trybunałów  1417-1445

Rozdział I Trybunał pierwszej instancji 1419-1437

Art. 1 Sędzia  1419-1427

Art. 2 Audytorzy i relatorzy 1428-1429

Art. 3 Rzecznik sprawiedliwości, obrońca węzła i notariusz  1430-1437

Rozdział II Trybunał drugiej instancji  1438-1441

Rozdział III Trybunały Stolicy Apostolskiej  1442-1445

Tytuł III Zasady działania trybunałów 1446-1475

Rozdział I Obowiązki sędziów i urzędników trybunału  1446-1457

Rozdział II Porządek rozpoznawania spraw 1458-1464

Rozdział III Terminy i odroczenia sądowe  1465-1467

Rozdział IV Miejsce sądu  1468-1469

Rozdział V Osoby, które dopuszcza się do auli, oraz sposób sporządzania i przechowywania akt  1470-1475

Tytuł IV Strony w sprawie  1476-1490

Rozdział I Powód i strona pozwana  1476-1480

Rozdział II Pełnomocnicy sądowi i adwokaci  1481-1490

Tytuł V Skargi i zarzuty 1491-1500

Rozdział I Skargi i zarzuty w ogólności 1491-1495

Rozdział II Poszczególne skargi i zarzuty  1496-1500

Część II
Proces sporny 1501-1670

Sekcja I. Zwykły proces sporny 1501-1655

Tytuł I Wprowadzenie sprawy 1501-1512

Rozdział I Skarga powodowa 1501-1506

Rozdział II Wezwanie sądowe i zawiadomienie o czynnościach procesowych  1507-1512

Tytuł II Zawiązanie sporu  1513-1516

Tytuł III Instancja sporu 1517-1525

Tytuł IV Dowody  1526-1586

Rozdział I Oświadczenia stron 1530-1538

Rozdział II Dowód z dokumentów 1539-1546

Art. 1 Natura i moc dowodowa dokumentów 1540-1543

Art. 2 Przedkładanie dokumentów  1544-1546

Rozdział III Świadkowie i zeznania 1547-1573

Art. 1 Kto może być świadkiem  1549-1550

Art. 2 Powoływanie i wykluczanie świadków  1551-1557

Art. 3 Przesłuchanie świadków  1558-1571

Art. 4 Moc dowodowa zeznań  1572-1573

Rozdział IV Biegli 1574-1581

Rozdział V Wizja lokalna i oględziny sądowe  1582-1583

Rozdział VI Domniemania 1584-1586

Tytuł V Sprawy wpadkowe 1587-1597

Rozdział I Niestawiennictwo stron 1592-1595

Rozdział II Udział osoby trzeciej w sprawie 1596-1597

Tytuł VI Ogłoszenie akt, zamknięcie postępowania dowodowego, dyskusja sprawy  1598-1606

Tytuł VII Orzeczenia sędziego 1607-1618

Tytuł VIII Zaskarżenie wyroku 1619-1640

Rozdział I Skarga o nieważność wyroku  1619-1627

Rozdział II Apelacja  1628-1640

Tytuł IX Stan rzeczy osądzonej i przywrócenie do stanu poprzedniego 1641-1648

Rozdział I Stan rzeczy osądzonej  1641-1644

Rozdział II Przywrócenie do stanu poprzedniego  1645-1648

Tytuł X Koszty sądowe i bezpłatna pomoc 1649

Tytuł XI Wykonanie wyroku 1650-1655

Sekcja II. Ustny proces sporny 1656-1670

Część III
Niektóre procesy specjalne 1671-1716

Tytuł I Procesy małżeńskie 1671-1707

Rozdział I Sprawy o orzeczenie nieważności małżeństwa  1671-1691

Art. 1 Właściwość sądu  1671-1673

Art. 2 Prawo zaskarżania małżeństwa 1674-1675

Art. 3 Urząd sędziów  1676-1677

Art. 4 Dowody 1678-1680

Art. 5 Wyrok i apelacja  1681-1685

Art. 6 Proces dokumentalny 1686-1688

Art. 7 Normy ogólne 1689-1691

Rozdział II Sprawy o separację małżonków 1692-1696


Rozdział III Proces do dyspensy od małżeństwa zawartego a niedopełnionego  1697-1706

Rozdział IV Proces w sprawie domniemanej śmierci współmałżonka  1707

Tytuł II Sprawy o orzeczenie nieważności święceń  1708-1712

Tytuł IlI Sposoby uniknięcia procesów  1713-1716

Część IV
Proces karny 1717-1731

Rozdział I Dochodzenie wstępne 1717-1719

Rozdział II Przebieg procesu  1720-1728

Rozdział III Skarga o naprawienie szkód 1729-1731

Część V
Sposób postępowania w rekursach administracyjnych oraz przy usuwaniu lub przenoszeniu proboszczów 1732-1752

Sekcja I. Rekurs przeciw dekretom administracyjnym 1732-1739

Sekcja II. Procedura przy usuwaniu lub przenoszeniu proboszczów 1740-1752

Rozdział I Sposób postępowania przy usuwaniu proboszczów  1740-1747

Rozdział II Sposób postępowania przy przenoszeniu proboszczów  1748-1752

DODATEK

Część I
Interpretacje autentyczne kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego

Część II
Ważniejsze dokumenty powszechnego ustawodawstwa Kościoła

Konstytucja Apostolska Jana Pawła II Universi Dominici gregis

Konstytucja Apostolska Jana Pawła II Divinus perfectionis Magister

Konstytucja Apostolska Jana Pawła II Spirituali militum curae

Konstytucja Apostolska Jana Pawła II Pastor bonus

List Apostolski Motu Proprio Apostolos suos

List Apostolski Motu Proprio Ad tuendam fidem

Instrukcja Dignitas connubii

Instrukcja Sanctorum Mater

Normy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z 1983 roku

Dekret generalny Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z 1983 roku

Wykaz ważniejszych dokumentów zawierających normy prawa kanonicznego powszechnego i szczególnego wydanych po promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
str.

Część III
Wybór ustawodawstwa partykularnego Konferencji Episkopatu Polski 1693

Zestawienie dokumentów promulgowanych przez Konferencję Episkopatu Polski na podstawie kanonów Kodeksu


Postanowienia Konferencji Episkopatu Polski w sprawie rad kapłańskich i kolegium konsultorów


Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa Kościele katolickim


Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństwo różnej przynależności Kościelnej

Instrukcja dla duszpasterzy dotycząca małżeństwa konkordatowego

Normy Konferencji Episkopatu Polski dotyczące występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych

Część IV
Wybrane przepisy prawa wyznaniowego

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Instrukcja Kościelnej Komisji Konkordatowej z dnia 13 marca 2000 r. dotycząca sposobu powiadamiania organów państwowych o uzyskaniu osobowości prawnej przez terytorialne i personalne instytucje kościelne (art. 4 ust. 2 Konkordatu)

Instrukcja Kościelnej Komisji Konkordatowej z dnia 15 czerwca 2000 r. dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości prawnej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. 3 Konkordatu)

Część V
Konkordancje

Konkordancja Kodeksów Prawa Kanonicznego z 1917 r. i z 1983 r.

Konkordancja Kodeksów Prawa Kanonicznego z 1983 r. i z 1917 r.

Wykaz źródeł cytowanych w Komentarzu

Indeks rzeczowy

Informacje o autorach (redaktorach)

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:


Opinie Klientów:

Dodaj swój komentarz:

Podaj wynik dodawania: 1 + 1= (zabezpieczenie antyspamowe)